نام کامل

Calcium Ions

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

ISE

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

W.B.H

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

M-2335 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد