نام کامل

Anti Cardiolipin Ab (IgM)

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

S – P.E – P.H

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

M-242 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2-8 درجه سانتی گراد