نقش شاخص HOMA در تشخیص و پیگیری سرطان

مدلی ریاضی به نام شاخص ارزیابی مدل هومئوستاتیک (HOMA) که برای ارزیابی فعالیت سلول‌های β و مقاومت به انسولین و در دیابت استفاده می‌شود، می‌تواند برای تشخیص و فالوآپِ سرطان کاربرد داشته باشد.

تست فیبرینوژن

تست فیبرینوژن که به آن تست سطح فیبرینوژن نیز گفته می‌شود، آزمایشی است که غلظت فیبرینوژن را در خون اندازه گیری می‌کند. فیبرینوژن پروتئینی است که توسط کبد تولید می‌شود و برای فرآیند لخته شدن خون ضروری است. این تست به چند دلیل مهم است: عواملی که می‌توانند بر مقدار فیبرینوژن تأثیر بگذارند عبارتند از […]