نام کامل

CBC

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Cell Counter

حجم نمونه مورد نیاز

2.5cc

نوع نمونه

W.B

مدت زمان قابل نگهداری

1 روز

دمای نگهداری نمونه

M-301 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد