نام کامل

CD 19

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Flow Cytometry

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

W.B

مدت زمان قابل نگهداری

5 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد