نام کامل

CD16-56

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Flow Cytometry

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

W.B.E

مدت زمان قابل نگهداری

2 روز

دمای نگهداری نمونه

???? درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد