نام کامل

CD3

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Flow Cytometry

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

W.BE

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

???? درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد