نام کامل

CD8

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Flow Cytometry

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

W.BE

مدت زمان قابل نگهداری

2 روز

دمای نگهداری نمونه

???? درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

????? ???? درجه سانتی گراد