نام کامل

Cell Free DNA

بخش انجام تست

Prenat Dep

روش انجام آزمایش

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

???? درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد