نام کامل

Ceruloplasmin

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

Colorimetric

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

S – P.E – P.H

مدت زمان قابل نگهداری

14 روز

دمای نگهداری نمونه

-20 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد