نام کامل

Chromium

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

Atomic Absorbtion

حجم نمونه مورد نیاز

0.5

نوع نمونه

W.B

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد