نام کامل

Cytomegalo Virus Ag

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

PCR

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

W.B

مدت زمان قابل نگهداری

T-58 روز

دمای نگهداری نمونه

M-58 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد