نام کامل

Coombs Test (Direct)

بخش انجام تست

Serology

روش انجام آزمایش

Hem Agglutination

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

W.B.E

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد