نام کامل

Cryoglobulin

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Precipitation

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

2 روز

دمای نگهداری نمونه

???? درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

???? ???? درجه سانتی گراد