نام کامل

CSF LDH

بخش انجام تست

Fluid

روش انجام آزمایش

Biochemical

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

C.S.F

مدت زمان قابل نگهداری

روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد