نام کامل

Clotting Time

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Tube Test

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

مدت زمان قابل نگهداری

روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد