نام کامل

Cystatin-C

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

5cc

نوع نمونه

S – P.E

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد