نام کامل

D-Dimer

بخش انجام تست

Coagulation

روش انجام آزمایش

Nycocard

حجم نمونه مورد نیاز

1cc

نوع نمونه

P.C

مدت زمان قابل نگهداری

8Hrs روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد