نام کامل

Epinephrine

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

P.E

مدت زمان قابل نگهداری

15 روز

دمای نگهداری نمونه

-20 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد