نام کامل

ESR

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Automation

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

W.B.C

مدت زمان قابل نگهداری

1 روز

دمای نگهداری نمونه

2-8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد