نام کامل

Factor XIII

بخش انجام تست

Coagulation

روش انجام آزمایش

Coagulation

حجم نمونه مورد نیاز

1

نوع نمونه

P.C

مدت زمان قابل نگهداری

14 روز

دمای نگهداری نمونه

-20 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد