نام کامل

FDP

بخش انجام تست

Coagulation

روش انجام آزمایش

Coagulation

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

P.C

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

M-364 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد