نام کامل

Fibrinogen

بخش انجام تست

Coagulation

روش انجام آزمایش

Coagulation

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

W.B.C

مدت زمان قابل نگهداری

4h روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد