نام کامل

Folic Acid

بخش انجام تست

Vitamin

روش انجام آزمایش

ECLIA

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

M-452 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد