نام کامل

Fungi Culture

بخش انجام تست

Miscellaneous

روش انجام آزمایش

Culture

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

????? ??? ????

مدت زمان قابل نگهداری

روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد