نام کامل

G20-220

بخش انجام تست

Coagulation

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

1

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

1 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد