نام کامل

Gastrin

بخش انجام تست

Hormones

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

14 روز

دمای نگهداری نمونه

M-457 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد