نام کامل

Giardia Antigen

بخش انجام تست

Infection

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

5

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد