نام کامل

Homovanilic Acid

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

10

نوع نمونه

U.24hrsrs

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

M-1607 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد