نام کامل

Ham Test

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Hemolysis

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

S-366

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

???? درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

???? ???? درجه سانتی گراد