نام کامل

Hb Electrophoresis

بخش انجام تست

Hb Elec

روش انجام آزمایش

Capillary

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

W.B.E

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد