نام کامل

Hepatitis B Core Ab IgM

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

ECLIA

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

14 روز

دمای نگهداری نمونه

M-231 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد