نام کامل

Hepatitis C Virus Viral Load

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

PCR

حجم نمونه مورد نیاز

0.5

نوع نمونه

P.E

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد