نام کامل

Hemodialyis Fluid Culture

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Culture

حجم نمونه مورد نیاز

10cc

نوع نمونه

????? ???? ???

مدت زمان قابل نگهداری

1 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد