نام کامل

Human Epididymis Protein 4

بخش انجام تست

Tumor

روش انجام آزمایش

ECLIA

حجم نمونه مورد نیاز

0.5

نوع نمونه

S – P.E – P.H

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد