نام کامل

HLA B15

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Flow Cytometry

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

W.B.H

مدت زمان قابل نگهداری

5 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد