نام کامل

HLA B27

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Flow Cytometry

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

W.BH

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

T-1006 درجه سانتی گراد