نام کامل

High Performance
Liquid Chromatography

بخش انجام تست

روش انجام آزمایش

HPLC

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

W.B.H

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد