نام کامل

HPV Antibody

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

PCR

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

W.B – S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد