نام کامل

IGFBP2

بخش انجام تست

Hormones

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

0.5

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

14 روز

دمای نگهداری نمونه

-20 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد