نام کامل

Imeno Electrophoresis

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

Capillary

حجم نمونه مورد نیاز

1cc

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد