نام کامل

Immune Anti A: Isohemagglutinin

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Hem Agglutination

حجم نمونه مورد نیاز

2

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد