بخش پیوند عضو

مسئول فنی بخش

دکتر شیرین کوهپایه

2020-09-01-v1-IS-Social-image-16x9-1

سوپروایزر بخش

آرزو دبیری

2020-09-01-v1-IS-Social-image-16x9-1

کارشناس بخش

پریسا خدابنده

2020-09-01-v1-IS-Social-image-16x9-1

کارشناس بخش

زهرا نادری