نام کامل

Lactate

بخش انجام تست

Bio

روش انجام آزمایش

Enzymatic

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

P.E

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد