نام کامل

Lupus Erythematosus Cell

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

Direct Smear

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

W.B

مدت زمان قابل نگهداری

4h روز

دمای نگهداری نمونه

???? درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد