نام کامل

Lishman Body

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Gimsa Staining

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

?????? ???? ???

مدت زمان قابل نگهداری

روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد