نام کامل

Lupus Anti Coagulant

بخش انجام تست

Coagulation

روش انجام آزمایش

Coagulation

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

P.C

مدت زمان قابل نگهداری

4h روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد