نام کامل

Urine Mg Randum

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Colorimetric

حجم نمونه مورد نیاز

5cc

نوع نمونه

U.R

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

-20 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد