نام کامل

Micro Albumin Random

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Turbidimetry

حجم نمونه مورد نیاز

10cc

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

M-758 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد