نام کامل

NBT

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

Flow Cytometry

حجم نمونه مورد نیاز

2cc

نوع نمونه

W.B.H

مدت زمان قابل نگهداری

روز

دمای نگهداری نمونه

M-687 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد